معرفی و ثبت نام در دوره


40%

هوش اقتصادی و مالی استراتژیک(اقتصاد کلان 1400)
دکتر علی طاهری
  • وضعیت فعلی دوره: اتمام دوره
  • نحوه برگزاری: غیر حضوری (مجازی)
  • شروع دوره: 24 تیرماه 1400
  • روز: پنج شنبه و جمعه
  • تعداد ساعت: 4 ساعت (18 الی 20)
  • قیمت: 150,000 90,000 تومان

نوع دوره: مجازی

سرفصل های دوره کارگاه آموزش هوش اقتصادی و مالی:

 
جلسه اول :
تبیین مفهوم  استراتژیک و شاخص های اثرگذار در اقتصاد

هوش استراتژیک

جلسه دوم :
آشنایی با مفاهیم اولیه اثرگذار براقتصاد کشور

آشنایی با عوامل افزایش نرخ دلار

سیاست های پولی و مالی

جلسه سوم :
تاثیر سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی بر دلار

بررسی بودجه 1400

تبین استراتژیهای اثرگذار بر بازارهای مالی مسکن و خودرو

تبیین اقتصاد آمریکا

ظرفیت محدود می باشد

این دوره برای کسانیکه قادر به پرداخت هزینه را نداشته باشند رایگان خواهد  ظرفیت این بخش 5 نفر هست  

بخشی از عواید دوره صرف امور خیریه نیز خواهدشد
این دوره برای کسانیکه دارای کسب و کار بوده و فعال درحوزه اقتصادی ،تحلیلگران ومعامله گران بازارهای مالی، مفید خواهد بود هرفردی که به دنبال افزایش توسعه اقتصادی فردی است باید اقتصاد کلان را دست تجزیه و تحلیل کند

شما با تحلیل درست مفاهیم و شاخص های اقتصادی کلان به راحتی می تولنید تصمیمات درست و صحیح برای زندگی و کسب و کار خود خواهید داشت