چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


100%

تئوری انتخاب
ویلیام گلاسر
  • نوع محصول: صوت
  • زمان: 7 ساعت
  • قیمت: 120,000 رایگان

100%

تئوری انتخاب چیست؟

 

تئوری انتخاب به زبان ساده معتقد است که انسان ها رفتارهای خودشان را انتخاب می کنند و دلیل اصلی انتخاب هر رفتار ارضای یک یا چند نیاز ژنتیکی و ذاتی است. البته ممکن است گاهی ما به انتخاب رفتارهای موثر یا ناموثر دست بزنیم. اما در هر صورت ما رفتارهای خودمان را انتخاب می کنیم و در نتیجه مسئول انتخاب های خودمان هم هستیم.

خلاصه‌ی مجموعه اصول ده‌گانه‌ی فوق این است که شما فقط می‌توانید فکر و عمل خود را کنترل کنید و نه هیچ چیز دیگر را.