چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


24%

15 اصلی که شما را از دیگران متفاوت می کند
دکتر علی طاهری
  • نوع محصول: کتاب
  • دسته بندی: هوش مالی
  • قیمت: 25,000 19,000 تومان

24%

طرز فکرتان را تغییر دهید (ثروت، محصول ظرفیت انسان برای فکر کردن است )

 اعتقادات محدود کننده و دست و پاگیر مثل دزدها، در شب هستند و بعضی باورهای شما در مقایسه با بقیه باورهایتان ،هزینه بسیار بیشتری دارند .سمت و سوی افکار و توضیحاتی که به خودتان می دهید اهمیت بسیار زیادی در جذب یا دفع پول به وسیله شما دارند.

اولین مرحله برای جذب پول ، این است که طرز فکرتان را بشناسید و تغییرش دهید. برای این منظور باید باورهای اساسی تان را هدف بگیرید.و تغییرش بدهید و حتی یک لحظه هم فکر نکنید که می توانید از این مرحله صرفنظر کنید و بروید دنبال مراحل دیگر .در این صورت مطمینا شکست خواهید خورد پس وسوسه نشوید این مرحله را دست کم بگیرید .اگر می خواهید پول جذب کنید ،اولین گام برای موفقیت تان حیاتی است.باید از قبل ،ذهن تان را برای نقطه ای که می خواهید به آن برسید و کسی که می خواهید باشید ،آماده و تنظیم کنید ،به همین ترتیب ،قبل از غلبه بر هرچیز ،اول باید درک کنید پول چطور عمل می کند و برای شما واقعا چه معنایی دارد .در غیر اینصورت ،بارها و بارها شکست می خورید

اگر مثل یک قهرمان فکر نکنید ،هرگز قهرمان نخواهید شد .مردم اغلب وقتی پول زیادی درآوردند ،فکر می کنند آن وقت طرز فکریک ثروتمند را خواهند داشت .عکس قضیه هم درست است .شما باید قبل از ثروتمند شدن ،طرز فکر یک ثروتمند را داشته باشید .چون در غیر اینصورت ،بارها و بارها به هدف اتان نزدیک می شوید ،ولی هرگز به رویای تان دست پیدا نمی کنید .

ثروتمندانه فکر کنید تا همین حالا پول جذب کنید برای جدب پول باید این موارد را بدانید :

اندیشه منبع اولیه همه ثروت ها ،موفقیت ها ،کسب درآمدها و کشفیات و اختراعات است .