چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه شرکت های بورسی-تامین مالی از بورس
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

یک  امتیاز : اگر سهم شما در این لیست است آن شرکت  از شرایط موجود بورس برای تقویت بنیه مالی شرکت استفاده کرده و باید به این نکته بها و امتیاز داد