چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه-برترین های شرکت بورسی در ارزان اداره شدن
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

یک  امتیاز ؛ شرکتهائی که نسبت بهای تمام شده  به فروش کمتر از 60 درصد باشد از این دید و صرفا از این دید کم ریسک ارزیابی میشود و ارزان اداره میشوند