چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه-شرکتی های بورسی برترین ها در سرعت گردش سرمایه
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

یک امتیاز: اگر نسبت موجودی مواد و کالا به فروش کمتر از 30 درصد باشد در شرایط غیر تورمی شرکت کم ریسک است و در شرایط تورمی فعلی ،  موچودی مواد و کالا اگر بالا نباشد شرکت از شرایط تورمی به درستی استفتاده نکرده است  شرکتهائی که نسبت موجودی مواد و کالا به فروش بالای 50 درصد باشد از شرایط تورمی موجود به درستی استفاده می کنند و انهائی که این نسبت بالای 30 درصد باشد جزء برترین ها هستند با لحاظ شرایط موجود تورمی