چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه -با خرید سهم زمین میخری لیست شرکت های بورسی
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

یک امتیاز : گفته میشود که ارزش مندی برخی شرکتها به ارزش زمین آنهاست یا در سطح وسیع تر به ارزش اموال غیر منقول آن است ستون سبز نشان می دهد 80 درصد خالص دارائی های ثابت فقط به این شرکتها تعلق دارد