چند رسانه ای (کتاب، مقاله، ویدیویی و صوتی)


50%

لیست مردادماه -سودآورترین شرکت ها
طاهری
  • نوع محصول: مقاله
  • دسته بندی: بورس
  • قیمت: 4,000 2,000 تومان

50%

 اگر سهم شما دربخشی ایست که سود به فروش بالای 20 درصد است یک امتیاز به سهم خود بدهید ؛  آیا در آن رشته ای که شرکت فعال است ایران مزیت نسبی دارد ؟ هر کشور در 20 رشته مزیت نسبی دارد مزیت نسبی از طریق مقایسه سود به فروش  بین رشته های مختلف کشف میشود  رشته ای که نسبت سود به فروش بالاتر باشد مزیت نسبی بیشتر دارد ، اطلاعات بخش ها به تفکیک اگر همراه هر فایل ارسال شود خواننده با کثرت اطلاعات مواجه شده و نمی تواند تصمیم بگیرد سعی شده اطلاعات کوتاه ، با تمرکز روی یک نکته و منجر به تصمیم گیری انتخاب شود اما اطلاعات بخش ها به تفکیک هفته ای یکبار اعلام میشود